കേരളത്തിലെ മെയ് 2020-ലെ മദ്യത്തിന്റെ വില വിവര പട്ടിക

ബവ്റിജസ്ഔട്‌ലെറ്റുകൾ ലോക്ക് ഡൌണ് ശേഷം തുറക്കുമ്പോൾ വിദേശമദ്യത്തിന്റെ  വിലനിലവാരം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു .  വിദേശ മദ്യത്തിന് 10 % മുതല്‍ 35 % വരെ സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള പുതുക്കിയ മദ്യവിലയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പുതുക്കിയ മദ്യവില നിലവാരം ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം.

PRICE LIST OF IMFL,BEER AND WINE W.E.F. 16.05.2020

PRICE LIST OF FMFL AND FMWINE W.E.F. 16.05.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *